Powiadom znajomego

Wyślij informację o stronie internetowej DUS:

Konta bankowe

drukuj

Podatek dochodowy od osób prawnych
19 1010 1674 0009 5422 2100 0000
Podatek dochodowy od osób fizycznych
16 1010 1674 0009 5422 2300 0000
Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy
66 1010 1674 0009 5422 2200 0000
Podatki majątkowe (PCC)
10 1010 1674 0009 5422 2700 0000
Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

Uwaga: Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy należy poprzedzić oznaczeniem PL właściwy numer konta bankowego Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.

O P Ł A T A  S K A R B O W A
UWAGA - ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO z dniem 24.10.2012 r. 
Informujemy, iż z dniem 24.10.2012 r. ulega zmianie obecny rachunek bankowy, na który dokonywane są wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
Z dniem 24 października 2012 r., wpłaty należne Gminie Wrocław z tytułu opłaty skarbowej, należy dokonywać na nowy rachunek bankowy:
OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ ORAZ PEŁNOMOCNICTW
NR RACHUNKU BANKOWEGO:
PKO BANK POLSKI S.A. nr: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
GMINA WROCŁAW (pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław)
.....................................................................................................
KSEROKOPIE DOKUMENTÓW
I. Opłata skarbowa za wydanie kserokopii dokumentu
Izba Skarbowa we Wrocławiu - konto: nr 82 1010 1674 0028 0222 3100 0000)
II. Opłata skarbowaza wydanie kserokopii dokumentu za zgodność z oryginałem  
Gmina Wrocław - konto:PKO BANK POLSKI S.A. nr: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
· Opłata skarbowa za wydanie kserokopii dokumentu za zgodność z oryginałem  - 5 zł (za każdą stronę).
KAUCJA GWARANCYJNA
Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wskazuje, że w związku z wejściem życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w art. 1 pkt 4 tej ustawy ustawodawca przewidział możliwość wnoszenia kaucji gwarancyjnej m. in. w formie depozytu pieniężnego złożonego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego.
Właściwym rachunkiem bankowych Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu do wpłat depozytu związanego z ww. kaucją gwarancyjną jest numer 56 1010 1674 0009 5413 9120  1000 (NBP O/O WROCŁAW).